Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Przedszkola Miejskiego Nr 112 jest edukacja w zakresie wychowania przedszkolnego .Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 7 lat.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole.Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku klendarzowym , w którym dziecko kończy 6 lat.

Przedszkole:

  1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzgledniajace podstawe programową wychowana przedszkolnego ;
  2. zapewnia bezpłatne nauczanie ,wychowanie i opiekę dla dzieci w wieku 3-5 lat , w czasie ustalonym prze organ prowadzący ,nie krótszym niz 5 godzin dziennie ,a dla dzieci 6 letnich w czasie godzin pracy przedszkola.

Szczegółowe cele i zadnia określa statut Przedszkola

Rodzice dziecka sześcioletniego sa zobowiazani do :

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoly podstawowej , w obwodzie której dziecko mieszka ,o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, skreślenie wychowanka z listy.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-12-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 546